zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící uděluje  IAESTE Czech Republic, IČO: 005 40 293, se sídlem Zikova 1903/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 63 (dále jen „IAESTE“) a Fakultě stavební VUT v Brně spadající pod Vysoké učení technické v Brně, IČO: 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno (dále jen FAST VUT) souhlas s bezplatným zpracováním jména a příjmení, emailu, ročníku studia a obrazových či audiovizuálních záznamů (např. fotografií a videozáznamů) (dále společně jen „Údaje“). Uvědomuji si, že udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a jeho neudělení pro mne nemůže mít žádné nepříznivé následky.

Souhlasím s tím, aby Údaje byly zpracovávány pro účely:

  1. Použití své adresy a emailu pro účely zasílání informací o průběhu této soutěže a informací o dalších akcích IAESTE a FAST VUT a předání případných výher; tento souhlas se uděluje na dobu 3 let. 
  2. dává v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, studovaná škola v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem předání výhry v soutěži, a to na dobu 3 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, jméno školy a studovaného oboru ve sdělovacích prostředcích a na webových a facebookových stránkách fakulty, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 
  3. dává v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas s vytvořením fotografií a audio/video záznamu z akce a zachycení svojí osoby a soutěžního modelu a jejich zpracováním a užitím zejména následujícím způsobem: pro vlastní potřebu pro účely prezentace a propagace FAST VUT a IAESTE i pro účely redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku a dalších médiích). 

IAESTE bude zpracovávat Údaje pro výše uvedené účely do odvolání mého souhlasu. Bylo mi poskytnuto poučení, že mám právo svůj souhlas kdykoli částečně nebo zcela odvolat, a to oznámením učiněným na Martina Horáka tel.: +420735821829. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování Údajů ze strany IAESTE v období před jeho odvoláním.

Poučení o Vašich právech

Údaje představují osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Od IAESTE jako správce můžete požadovat přístup k Údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte též právo na přenositelnost Údajů. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. Podpisem souhlasu potvrzujete, že od IAESTE obdrželi informace o prováděném zpracování v souladu s GDPR. 

Pokud se budete domnívat, že Vaše Údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na IAESTE a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčena Vaše možnost obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).i